شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
در روزهاي اخير اخبار واصله از اجازه بازرسي هاي وسيع و گسترده آژانس انرژي اتمي در مذاکرات و بيانيه لوزان از اماکن اعلام شده و اعلام نشده مرتبط با صنعت هسته اي، نگراني‌هايي را در ميان کارشناسان بوجود آورده است. نگراني هايي که بخشي از آن مرتبط با افشاي اطلاعات محرمانه از جمله نام و مشخصات دانشمندان هسته اي ايران مانند سالهاي گذشته است که منجر به شهادت برخي از اين دانشمندان شد.
همچنين گستردگي اين نظارت ها، اين شائبه را تشديد نموده است که با توجه به اين مجوز آژانس درصدد است از امان نظامي ايران نيز بازديد و جزئيات آن را بررسي و ثبت نمايد.
چراغ جادو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top