شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
مهدي همايونفر از جمله افرادي بود که در آن روز و ديدار همراه تيم روايت فتح حضور داشت. همايونفر از همراهان شهيد مرتضي آويني در گروه جهاد تلويزيوني بود و مسئول برنامه‌ي روايت فتح بعد از جنگ و تصويربردار اصلي اين برنامه در دوران جنگ و پس از جنگ بود. از سال 1371، هم زمان با راه اندازي دوباره‌ي برنامه‌ي روايت فتح تا سال 1377 مسئوليت گروه روايت فتح را بر عهده داشت و دارد
mp3 player شوکر
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top